Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2014

hollydark
hollydark
hollydark
9039 2304
Reposted fromgosiao gosiao viaibelieveinmylove ibelieveinmylove
hollydark
hollydark
2894 e622
Reposted fromcasanovared casanovared viaesperalblues esperalblues
2671 7bc7 500
hollydark
7679 8459
Reposted fromsonaive sonaive viaesperalblues esperalblues
hollydark
8996 f5a0
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viaforallthat forallthat
hollydark
4531 a9fb
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaforallthat forallthat
hollydark
7040 ca70
Reposted fromoluha oluha viaforallthat forallthat
hollydark
7013 97ff
8330 aca3 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianoooowak noooowak
hollydark

potem jak wracałem, myślałem o tym ostatnim pocałunku, że zawsze bym Cię chciał tak żegnać

— Ł.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianoooowak noooowak

April 01 2014

hollydark
nawet gdy jestem pijana, nawet, gdy robię złe rzeczy, gdy mówię, że nie chcę Cię znać, potrzebuję Cię, tak bardzo.. 
Reposted bynoooowakforallthatpolkamlodaniewolnicakinufaibelieveinmylovepraesensafterthatesperalbluesjarekpolskezbaw

March 18 2014

3975 dfb5
Reposted fromdeviate deviate viaodmienna odmienna
hollydark
1379 0df1
Reposted fromnyaako nyaako viaodmienna odmienna
hollydark
9275 8ee6
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viatosiaa tosiaa

January 31 2014

hollydark
Jesteś poskładana ze mnie, a ja z Ciebie.
— 09.06.2013
hollydark
hollydark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl